Dự án Somerset WestPoint

Tên dự án: Somerset WestPoint

Địa chỉ: Số 2 Tây Hồ, Hà Nội

Công việc thực hiện: Cung cấp vật tư phụ và nhân công lắp đặt hạng mục hệ thống điện, báo cháy, BMS & điện nhẹ

Thời gian: 2016-2017

Giá trị hợp đồng: 15,935,581,323